ANBI goedgekeurde stichting

Stichting Cephas heeft een ANBI status. Hieronder de details over onze stichting.

 

Statutair Gegevens

Kamer van Koophandel nummer

41052871

RSIN

804038831

Adres

Stichting Cephas

Vossenweg 1

3785 KW Zwartebroek

Voorzitter

I. Develing-Pieterman

Penningmeester 

S.K. Scheepsma

Algemeen bestuursleden

C.A. Bunk

 

A.J. Miedema

 

 

Doelstelling

 1. Het inzamelen van middelen ten behoeve van, en het verlenen van geestelijke en stoffelijke steun aan personen en/of instellingen en/of stichtingen die steun behoeven in het bijzonder aan Christenen en Christelijke instellingen in het Verre Oosten en in het algemeen ten behoeve van- en aan charitative instellingen en/of Christenen die zich de bestrijding van bepaalde noden op geestelijk of stoffelijk terrein, nationaal of internationaal, tot taak stellen en voorts  al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 2. Het verwerven en houden van auteursrechten.

 3. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  a.    Het opzetten van ontwikkelingsprojecten
  b.    Het (doen) verzorgen van Protestants Christelijk onderwijs op allerlei gebied.
  c.    Het (doen) verlenen van medische zorg
  d.    Het (doen) verlenen van financiele hulp
  e.    Het verrichten van alle andere wettige middelen welke dienstig (kunnen) zijn aan het realiseren van de doelstellingen van de stichting.

 

Hoofdlijnen Beleidsplan zie hier.
Activiteitenplan zie elders hier.

 

Inkomsten.

De stichting krijgt inkomsten van donaties en opbrengst spaartegoeden.
De inkomsten worden besteed aan doelen die aan de doelstelling van de stichting voldoen. Het vermogen bestaat per 31.12.2020 voor 95,58% uit bankrekeningen.

 

Beloningsbeleid

De stichting keert geen beloningen uit.

 

Staat van baten en lasten

 

Toelichting: in 2020 zijn alle effecten verkocht. De belangrijkste bron van inkomsten is het dividend van aandelen in een besloten vennootschap.


Jaarrekening

Zie elders hier.